Taha Tebyani

Taha Tebyani

Taha Tebyani

عکاس و مدرس عکاسی
داور چندین دوره جشنواره عکس
برگزاری چندین نمایشگاه عکس انفرادی و گروهی
دبیر جشنواره عکس توان در سال ۹۶