#عنوان جلسهسخنران هاساعتمحل برگزاری
1نهار٠٠ : ١٤٠١٤٥٦٧٩٨
2افتتاحیه٠٠ : ١٥سالن اصلی
#عنوان جلسهسخنران هاساعتمحل برگزاری
1کارگاهها٤٥ : ٨٠١٤٥٦٧٩٨
#عنوان جلسهسخنران هاساعتمحل برگزاری
1کارگاهها٠٠: ١١ - ٠٠: ٠٨٠١٤٥٦٧٩٨
2نهار٠٠: ١٤ - ٠٠: ١١سالن اصلی
3اختتامیه٠٠: ١٦ - ٠٠: ١٤سالن اصلی
4اختتامیه٠٠: ١٦سالن اصلی